Verkiezingsprogramma CDA Brabant

Verkiezingsprogramma CDA Brabant

In de afgelopen maanden heeft de programmacommissie, onder leiding van Prof. Peter Essers, het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkeizingen opgesteld. Onze inzet voor eventuele college-onderhandelingen en de richting van CDA Brabant voor de komende periode. Voor mij persoonlijk zijn daarbij de programmapunten over duurzaamheid en de energietransitie het meest interessant. In het vervolg van dit bericht heb ik deze opgenomen. In de komende weken zal ik deze punten met u doornemen en voorzien van invulling en kleur. Het totale programma kunt u onderaan dit bericht downloaden.

Punten verkiezingsprogramma CDA Brabant (duurzaamheid)
 • Het bij elkaar brengen van koplopergemeenten en -bedrijven, rolmodellen, en hun kracht benutten en belonen. Het aansporen van de ‘volgers’.
 • Krachtiger inzetten op het mobiliseren van partijen die snel een aanzienlijk verschil kunnen maken. Zoals het bedrijfsleven als grootste energieverbruiker, de woningcorporaties die behalve nieuwe woningen bouwen óók een groot bestand van bestaande woningen hebben, en de overheden zelf. Behalve grote invloed hebben deze partijen ook een voorbeeldfunctie naar onze inwoners.
 • Een ambitieus en praktisch duurzaamheidsprogramma, dat samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners wordt geschreven.
 • Dat 2020 het Brabants jaar wordt tegen de verspilling van voedsel, water, kleding etc. Dit moet de start worden van een meerjarig bewustwordingsprogramma.
 • Het ondersteunen van het isoleren en verduurzamen van de huidige Brabantse woningvoorraad door duurzaamheidsleningen en gasloos bouwen. Ook maken we samen met gemeenten, scholen, ziekenhuizen en maatschappelijke instellingen werk van de verduurzaming van alle publieke en semipublieke gebouwen in Brabant.
 • Het stimuleren van de zoektocht naar alternatieve oplossingen voor het duurzaamheidsvraagstuk tezamen met de benodigde infrastructuur, zoals zonne- en windenergie, opslag van energie, gasloos, geothermie, aardwarmte, biobrandstof, thorium, waterstof en elektrisch rijden. Het CDA kiest voor een duurzame energieopwekker die het beste past bij de lokale leefomgeving. De ‘zonne-ladder’ (een ranking van locaties die het meest geschikt zijn voor zonne-energie) en een evenwichtige verdeling van lusten en lasten zijn voor ons belangrijke randvoorwaarden voor medewerking.
 • Doorgaan met maatregelen zoals de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’.
 • Met kennispartners starten we een programma voor het hergebruiken van zonnepanelen.
 • We ondersteunen onderzoeken naar goede manieren van opslag van duurzaam opgewekte energie en slimme koppeling van energiestromen.
 • Een dekkende laadinfrastructuur voor elektrisch rijden.
 • De stadslogistiek, dat wil zeggen de pakketjesbezorging en bevoorrading in stadscentra, vergroenen.
 • De agrarische sector heeft een belangrijke rol bij de nieuwe energie, zowel in het besparen van energie, zoals in de tuinbouw gebeurt, als in de opwekking van nieuwe energie. Dit ondersteunen we.
 • Inzetten op voldoende technisch geschoold personeel. De gehele duurzaamheidsslag staat of valt immers met het beschikbaar zijn van personeel dat isolatiewerk uitvoert en duurzame installaties plaatst.
 • Het oprichten van een expertisecentrum met een groep ‘duurzaamheidsregisseurs’ om gemeenten en regio’s te ondersteunen. Hierbij zoeken we aansluiting bij landelijke expertisecentra.
 • Een jaarlijkse verkiezing van de meest stoere, Brabantse boer van het jaar. Dit is een boer die voorop loopt in duurzaamheid en innovatie.
 • Wij zijn tegen vormen van energiewinning die de bodem en haar bewoners in gevaar kunnen brengen, zoals boringen naar (schalie)gas.
Download hier het gehele verkiezingsprogramma:

Verkiezingsprogramma-CDA-Brabant-2019-2023-DEF