Voor mij is de gehele samenleving de opdrachtgever van de politiek. En haar opdracht luidt: draag doormiddel van politiek handelen (bijv. middels wet- en regelgeving) bij aan een omgeving waarin het onderling samenleven steeds beter tot haar recht komt. Het samenleven is het einddoel maar kan nooit bereikt worden. Dat neemt echter niet weg dat we niet steeds iets kunnen verbeteren. De samenleving verandert tenslotte continue en vraagt om aanpassing. Daarom zijn verkiezingen zo belangrijk en is uw stem van grote waarde; het is het moment en uw instrument om de richting voor de komende jaren uit te stippelen.

Het centraal stellen van samenleven als het einddoel betekent voor mijn politiek handelen dat ik altijd zoek naar die keuze waarmee het algemeen belang het meest gediend is. De weging van dat algemeen belang en mijn visie op het algemeen belang en de ideale vorm van samenleven zijn geworteld in de Christendemocratische traditie. Het mens- en wereldbeeld van de Christendemocratie is dan ook mijn vertrekpunt. Vanuit deze bronnen is ook mijn streven naar een duurzame samenleving in al haar facetten ingegeven.

Samenleven gaat voor mij over het meest essentiële dat een mens is, namelijk een individu die opgroeit en interacteert te midden van andere mensen en daardoor beïnvloed wordt. Zonder deze onderlinge interactie zou een mens geen mens kunnen zijn. Of omgedraaid: om een gelukkig mens te zijn moet de onderlinge interactie, het samenleven, dit geluk bevorderen. Daar een bijdrage aan leveren is datgene waar het in de politiek voor mij om draait.