Speerpunt 2: Toezien op burgerbetrokkenheid

Speerpunt 2: Toezien op burgerbetrokkenheid

Als kiezer heeft u er recht op om te weten waar ik voor sta en wat ik wil bereiken. Behalve mijn visie op Brabant wil ik u ook concrete plannen presenteren. In dit artikel bespreek ik mijn tweede punt: burgerbetrokkenheid. Klik op ‘lees verder’ om de uitwerking van het idee volledig te kunnen lezen en mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op.

Burgerbetrokkenheid, burgerparticipatie, draagvlak etc., woorden die in de discussie en debatten over de energietransitie steeds weer in de mond worden genomen maar verder niet worden uitgelegd of uitgewerkt terwijl ze tegelijkertijd wel als belangrijk worden bestempeld. Ook voor mij is burgerbetrokkenheid een belangrijk onderdeel van de energietransitie en in dit artikel zal ik u mijn uitleg ervan geven en u vertellen hoe ik dit de komende 4 jaar in de praktijk wil brengen.

Burgerbetrokkenheid: wat is het wel en wat niet?

Veel besluiten die de overheid neemt hebben invloed op de directe leefomgeving en de levens van haar burgers. De ene keer hebben ze wat meer effect op de een en de andere keer weer meer effect op de ander. Bij het verduurzamen van de samenleving is dat niet anders. Het plaatsen van windmolens in een bepaald gebied hebben het meeste effect op de mensen die in dat gebied wonen, werken en recreëren en uiteraard minder op de mensen die er maar sporadisch komen. Doordat deze effecten soms erg groot kunnen zijn moeten burgers de gelegenheid hebben om over de uitwerking van plannen mee te praten en eventueel ook in een project te participeren zodat de opbrengsten aan de lokale samenleving ten goede komen. Burgers kennen namelijk hun eigen omgeving het beste, weten wat belangrijk is en waarom sommige oplossingen wel of niet zullen gaan werken. Het betrekken van burgers zorgt er dus voor dat plannen kwalitatief beter worden.

Daarnaast hebben burgers ook zelf een belang bij de uitwerking van plannen, zij ervaren tenslotte vaak ook de negatieve effecten. Bij het uitwerken van bijvoorbeeld de ruimtelijke inrichting van een windpark op land is het dan ook niet meer dan netjes als er zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met die negatieve effecten en deze tot een minimum worden beperkt. Dat betekent overigens niet dat plannen opgeschort zouden moeten worden omdat er negatieve effecten voor omwonenden zijn. Uiteraard, als deze effecten te groot zijn is dat absoluut noodzakelijk, maar burger betrokkenheid betekent niet dat iedereen het met een plan eens moet zijn voordat het uitgevoerd wordt. Het betekent dat de burger met al zijn eigen ideeën en zorgen serieus genomen moet worden en niet moet worden behandelt als een klein kind die op het einde alleen maar ja mag knikken.

Rol van de provincie

De komende 4 jaar wil ik mij er hard voor maken dat de provincie nadrukkelijk gaat toezien op het proces van burgerparticipatie bij gemeentelijke projecten en begint door ook zelf het goede voorbeeld te geven. Dat betekent:

  • Gelijk aan het begin van het proces de verschillende belanghebbende burgers betrekken en duidelijkheid geven over het proces, de(financiële-/beleidsmatige-) kaders en de rol en functie van iedereen die betrokken is.
  • Kwaliteit van het proces naar een excellent niveau tillen door maximaal transparant en traceerbaar te zijn en oog te hebben voor percepties die door het eigen handelen kunnen ontstaan.
  • Daar waar mogelijk tegemoet te komen aan de zorgen van burgers en kleine praktische knelpunten die dreigen te ontstaan.
  • Standaard te onderzoeken hoe een project maximaal kan bijdragen aan de lokale samenleving en daarin ook onderzoeken of de lokale gemeenschap kan participeren.
  • Ook na de realisatie van het project contact te onderhouden met de direct betrokkenen en de lange termijn effecten te monitoren.